verkoopvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 
français
 

1. ALGEMEEN.
1.1. Verkopen worden uitsluitend afgesloten volgens de verkoopsvoorwaarden van MITEC BV (BE0735.605.933), hierna genoemd MITEC BV.
1.2. Door het feit zelf van de bestelling, aanvaardt de klant huidige algemene voowaarden zelfs indien zij andersluidend zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.
1.3. De specificaties, door MITEC BV bij de offerte gevoegd, maken integraal deel uit van de overeenkomst.
1.4. Ontbrekende of onjuiste specificaties vanwege de klant zullen door MITEC BV uitgevoerd worden volgens eigen normen, welbekend door de klant die hiermee uitdrukkelijk instemt.
1.5. De niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden zal in geen geval de nietigheid van de overige voorwaarden tot gevolg hebben.

2. BESTELLINGEN-ORDERBEVESTIGINGEN.
Bestellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks door bemiddeling van vertegenwoordigers of agenten overgemaakt, zijn slechts bindend na schriftelijke aanvaarding door MITEC BV door middel van een orderbevestiging.

3. LEVERTERMIJN-OVERMACHT.
3.1. Behoudens andersluidend beding worden de leveringstermijnen ten indicatieve titel gegeven, zodat bij niet eerbiediging ervan wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Evenmin zou dit recht geven op welke vergoeding dan ook.
3.2. Onvolledige of ontbrekende gegevens in het bestellingsdossier hebben de onmiddellijke opschorting van de levertijd tot gevolg tot op het ogenblik dat de klant de nodige bijkomende gegevens heeft verstrekt.
3.3. Gevallen van overmacht geven MITEC BV het recht haar verbintenissen in hun geheel of gedeeltelijk op te zeggen of de uitvoering ervan op te schorten zonder vooropzeg noch vergoeding.
3.4. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot uitstel van betaling van een factuur, behalve indien de klant er vóór de vervaldag per aangetekend schrijven melding van heeft gemaakt aan
MITEC BV.

4. TRANSPORT-VERPAKKING.
4.1. De transportkosten zijn ten laste van de klant voor bestellingen minder dan 300,00 EUR.
4.2. Tenzij anders bepaald in de bestelling worden de goederen verzonden op risico van de bestemmeling, ongeacht wie de vervoerkosten betaalt en zelfs indien zij vrachtvrij geleverd worden. 4.3. Indien de bestelling niets vermeldt omtrent de verpakking zal MITEC BV naar eigen oordeel de verpakking bepalen. In dit geval zal de klant nooit enige schadevergoeding van MITEC BV kunnen vorderen indien de goederen schade zouden opgelopen hebben te wijten, aan de aard van de verpakking.

5. AANVAARDING VAN GOEDEREN – KLACHTEN.
5.1. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Ieder gebrek of non-conformiteit zal door de klant binnen de 24 uur na ontvangst der goederen schriftelijk aan
MITEC BV gemeld worden.
5.2. Alleen in geval van verkeerde levering mogen de goederen onmiddellijk naar MITEC BV teruggestuurd worden. In alle andere gevallen moet MITEC BV een schriftelijke goedkeuring bezorgen vooraleer de goederen worden teruggestuurd.
5.3. De aanwending, zelfs gedeeltelijk, van de geleverde goederen brengt automatisch de aanvaarding ervan met zich mee.
5.4. MITEC BV onderschrijft enkel een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

6. WAARBORG – AANSPRAKELIJKHEID – BORGSTELLING.
6.1. In alle gevallen van beroep op de waarborg is MITEC BV bevoegd om de manier van uitvoering van de waarborg te bepalen : hetzij door een prijsvermindering, evenredig met de hoeveelheid niet-conforme goederen, hetzij door de herstelling of de vervanging van de niet-conforme goederen; dit alles zonder enige vorm van schadeloosstelling. De vervangen goederen worden terug eigendom van MITEC BV. 6.2. Behoudens andersluidend beding, is onze waarborg beperkt tot een termijn van één jaar vanaf de dag van de levering.
6.3. MITEC BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fabricagefouten welke het gevolg zijn van gebreken, onduidelijkheden of verkeerde identificaties op de besteldocumenten van de klant.
6.4. In ieder geval wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen of diensten die als gebrekkig werden erkend, zoals zij uit de factuur blijkt, wat ook de oorzaak is van de geleden schade. 6.5. In geen enkel geval zal MITEC BV aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke indirecte en/of niet-stoffelijke schade, zoals het ontbreken van winst, verlies of verlies van productie.
6.6. De klant is volledig aansprakelijk voor de schade die door de geleverde materialen en/of diensten aan derden zou kunnen worden veroorzaakt, en is gehouden de nodige verzekeringspolissen ten dien einde te onderschrijven.
6.7. Alle kosten van bankgaranties en andere borgstellingen zijn ten laste van de klant indien
MITEC BV op vraag van de klant een dergelijke garantie of borgstelling heeft aangegaan.

7. PRIJZEN.
7.1. De prijzen zijn exclusief BTW.
7.2. De prijzen zijn deze vermeld op de offerte en door de klant aanvaard.
7.3. De prijzen gelden enkel voor de aangeboden hoeveelheden per orderlijn, geleverd volgens de overeengekomen levertermijn.
7.4. De geldigheidsduur van de offerte wordt steeds in de offerte vermeld.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD – RISICO
8.1. Alle materieel door MITEC BV geleverd naar aanleiding van een bestelling, blijven eigendom van MITEC BV tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan door de klant en kunnen bij gebrek aan betaling, zonder ingebrekestelling worden teruggenomen.
8.2. De overdracht van het risico heeft plaats op het ogenblik van de levering.

9. BETALINGSVOORWAARDEN.
9.1. Alle facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke melding van MITEC BV.
9.3. Elk verschuldigd bedrag, niet betaald op de vervaldag, zal van rechtswege door het enkel vervallen van de termijn, zonder aanmaning en zonder noodzaak van een akte, een intrest dragen van 1,5 % per maand. Daarenboven, door het feit alleen van niet-betaling op de vervaldag en zonder noodzaak van een aanmaning, zal het bedrag van de factuur forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden met
20 % ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 65,00 EUR.
9.4. De uitvoering van lopende orders mag verdaagd worden tot algehele betaling van voorgaande reeds vervallen facturen.
9.5. MITEC BV eigent zich het recht toe, in geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag, de onmiddellijke betaling te eisen van alle openstaande facturen.
9.6. MITEC BV behoudt zich het recht voor op elk moment, zelfs na gedeeltelijke levering van de goederen, een borgstelling vanwege de klant te eisen. Bij gebreke hiervan behoudt MITEC BV het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

10. ANNULATIE.
In geval van éénzijdige opzegging van een bestelling of een gedeelte ervan door de klant, behoudt MITEC BV zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 30 % van de waarde van de opgezegde bestellingen, en onverminderd het recht van MITEC BV om een schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade.

11. RECHTSPRAAK.
In geval van betwisting of geschil, ongeacht de plaats van de levering of van de installatie, zullen enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd zijn.

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. GENERAL.
1.1. Les ventes se font uniquement suivant les conditions de vente de MITEC BV (BE0735.605.933), nommé ci-après MITEC BV.
1.2. Du fait de la commande, le client accepte les présentes conditions générales même si celles-ci sont contraires à ses propres conditions générales ou particulières.
1.3. Les spécifications, jointes à l’offre par MITEC BV, font intégralement partie du contrat de vente.
1.4. Les spécifications manquantes ou inexactes de la part du client, seront exécutées par
MITEC BV suivant ses propres normes, bien connues par le client, qui les accepte sans réserve.
1.5. Les non application d’une ou plusieurs conditions de vente ne peut entraîner en aucun cas l’annulation des autres conditions.

2. COMMANDES – CONFIRMATIONS DE COMMANDE.
Les commandes remises directement ou indirectement par l’intermédiaire de représentants ou d’agents n’engagent MITEC BV qu’après acceptation écrite par confirmation de commande.

3. DELAI DE LIVRAISON – FORCE MAJEURE.
3.1. Sauf stipulation contraire, les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, de sorte que leur non respect ne peut engager notre responsabilité et/ou donner droit à quelque dommage et intérêt que ce soit.
3.2. Des données incomplètes ou manquantes dans le dossier de commande entraîneront la suspension du délai de livraison jusqu’au moment où le client aura clarifié ces données.
3.3. En cas de force majeure, MITEC BV a le droit d’annuler totalement ou partiellement ses engagements, ou d’en suspendre l’exécution sans préavis ni dédommagements.
3.4. Une plainte du client ne peut en aucun cas retarder le paiement d’une facture due, sauf si le client l’a signifiée à MITEC BV par lettre recommandée avant l’échéance.

4. TRANSPORT – EMBALLAGE.
4.1. Les frais de transport seront à charge du client lorsque le montant de la commande est inférieur à 300,00 EUR.
4.2. Sauf stipulation contraire dans la commande, les marchandises seront expédiées aux risques et périls du destinataire, peu importe celui qui paie les frais de transport et même si elles sont livrées franco.
4.3. MITEC BV définira le genre d’emballage si la commande ne le précise pas.
Dans ce cas MITEC BV ne sera jamais exigible de dédommagements si les marchandises se trouvent endommagées à leur réception chez le client à cause de la nature de l’emballage.

5. ACCEPTATION DES MARCHANDISES – PLAINTES.
5.1. Le client vérifiera toute livraison immédiatement après réception. Toute défectuosité ou non- conformité sera signalée à MITEC BV par écrit, pas plus tard que 24 heures après réception des marchandises.
5.2. Le client est autorisé à renvoyer immédiatement les marchandises à MITEC BV dans le seul cas d’une livraison erronée. Dans tous les autres cas MITEC BV devra produire une approbation écrite de retour de marchandises avant leur renvoi.
5.3. L’usage, même partiel, des matériels livrés, implique l’approbation de la livraison.
5.4. MITEC BV souscrit uniquement un engagement de fournitures et non un engagement de résultats.

6. GARANTIE – RESPONSABILITE – CAUTION
6.1. Dans tous les cas d’appel à la garantie, il est de la compétence de MITEC BV de choisir la façon d’exécuter la garantie : ou bien par réduction du prix, proportionnelle à la quantité des marchandises non-conformes, ou bien par la réparation ou le remplacement des marchandises
non-conformes, et tout cela sans aucune forme de dédommagement. Les marchandises remplacées redeviennent la propriété de MITEC BV.
6.2. Sauf stipulation contraire, notre garantie est limitée à un délai d’un an à dater du jour de la livraison. 6.3. MITEC BV ne peut être tenu responsable des fautes de fabrication suite à des erreurs, de manques de précision, d’identification incorrecte, etc…dans les documents de commande du client.
6.4. En toutes hypothèses, notre responsabilité est limitée à la valeur des marchandises ou ouvrages reconnues défectueuses telle qu’elle résulte des mentions de la facture et ce quelle que soit la cause du préjudice subi.
6.5. En aucun cas MITEC BV ne pourra être tenu responsable pour tous les dommages indirects et/ou immatériels, comme le manque de profit, perte, ou perte de production.
6.6. Le client assume l’entière responsabilité des dommages qui pourraient être causés aux tiers par le matériel et/ou les travaux fournis et est tenu de souscrire des polices d’assurance nécessaires à ces effets.
6.7. Si MITEC BV, à la demande du client, est tenu a produire une garantie bancaire ou autre caution, tous les frais y afférent seront à charge du client.

7. LES PRIX.
7.1. Les prix s’entendent hors TVA.
7.2. Les prix sont ceux mentionnés dans l’offre et acceptés par le client.
7.3. Les prix ne sont valables que pour la quantité offerte par ligne de commande, fournie dans le délai de livraison convenu.
7.4. La durée de validité de l’offre sera toujours mentionnée dans l’offre.

8. CESSION DE PROPRIETE- RISQUES
8.1. Tout matériels livrés par MITEC BV, à la suite d’une commande, restent la propriété de MITEC BV jusqu’au moment du paiement complet de ceux-ci par le client et peuvent, à défaut de paiement, être reprises sans mise en demeure.
8.2. Les risques sont transférés au moment de la livraison.

9. CONDITIONS DE PAIEMENT.
9.1. Toutes nos factures sont payables à 30 jours date de facturation sauf mention expresse écrite de la part de MITEC BV.
9.3. Tout montant dû, impayé à l’échéance, sera d’office soumis à des intérêts moratoires de 1,5 % par mois, sans rappel et sans nécessité d’un acte. En plus, par le seul fait de non-paiement à la date d’échéance, et sans nécessité d’un rappel, le montant de la facture sera augmenté forfaitairement de
20 % à titre d’indemnisation avec un minimum de 65,00 EUR.
9.4. L’exécution des commandes en cours peut être arrêtée jusqu’au paiement entier des factures échues.
9.5. Dans le cas de non-paiement d’une facture à son échéance, MITEC BV se réserve le droit
d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées.
9.6. En tout moment, même après livraison partielle, MITEC BV se réserve le droit d’exiger une caution de la part du client. A défaut de celle-ci, MITEC BV se réserve le droit d’annuler la commande entière ou partielle.

10. ANNULATION.
Dans le cas d’une annulation entière ou partielle unilatérale d’une commande par le client,
MITEC BV se réserve le droit d’exiger une indemnité de dédommagement égale à 30 % de la valeur de la partie annulée de la commande, sans préjudice au droit de MITEC BV de réclamer la valeur réelle des dommages encourus.

11. LA JURIDICTION.
Tout litige sera traité par les tribunaux de Malines indépendant du lieu de livraison ou de l’installation.